Lemon Garlic ShrimpNovember 23, 2020

A plate of lemon garlic shrimp.