Fresh ShrimpMay 5, 2021

A hand holding a fresh shrimp.